بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

هادی چوپان؛ قهرمان پرورش اندام ایرانی

هادی چوپان بدن‌ساز حرفه‌ی ایرانی است که از سال ۱۳۷۹ ورزش پرورش اندام را شروع کرده و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عضو ثابت تیم ملی بدن‌سازی ایران بوده‌است. او چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت…
Read more