بیوگرافیحوزه‌ی نقاشی

مانا نیستانی؛ کاریکاتوریست ایرانی

مانا نیستانی کاریکاتوریست جنجالی ایرانی است که با کاریکاتور جنجالی خود در 22 اردیبهشت 1385 در روزنامه ی ایران باعث واکنش های شدیدی در شهرهای مختلف آذربایجان، تهران و سایر شهرهای داخلی ایران شد. او همچنین در سال 1388…
Read more