بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاتر

آرشا اقدسی؛ بدلکار ایرانی

آرشا اقدسی بدلکار حرفه ی سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است. او سرمربی کلاس‌های بدلکاری پیمان ابدی، موسس گروه بدلکاران 13، اولین مربی بانجی جامپینگ ایران و نیز اولین مربی تونل باد در ایران می باشد. نام: آرشا اقدسیتاریخ…
Read more