بیوگرافیحوزه‌ی خبرنگاری

مسیح علی‌نژاد؛ روزنامه نگار و فعال حقوق زنان

معصومه علی‌نژاد قمی معروف به مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق زنان است. او خبرنگاری را از سال 1380 با روزنامه‌ی همبستگی آغاز کرد و مدتی با خبرگزاری ایلنا همکاری داشت. مسیح علی‌نژاد در سال 1386 برای ادامه‌ی…
Read more