بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

پدی آی؛ عضویت تا خروج از وانتونز

رپ فارسی از دهه ۱۳۷۰ در ایران شکل گرفته و شنوندگان بسیاری را در مدت کوتاهی به دست آورد. درواقع یکی از جدید ترین سبک های موسیقی در ایران است که در حال حاضر طرفداران آن روز به روز در حال افزایش می باشد. چهره های متعددی در ایران…
Read more