بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگ

پدرام ارزانی؛ مدل ایرانی

پدرام ارزانی مدل جوان ایرانی است که خود را به عنوان بدل دیوید بکهام معرفی کرده است. شبکه‌ی نسیم در برنامه‌ی به نام بیسیم در سال 1396 طی مصاحبه‌ی از او به عنوان بدل ایرانی دیوید بکهام نام برد و به این ترتیب او به چهره‌ی…
Read more