بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر سارا آقائی؛ متخصص پوست و مو

دکتر سارا آقائی متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 141138 فعالیت می کند. دکتر آقائی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر مریم نوکنده؛ متخصص پوست و مو

دکتر مریم نوکنده متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 128817 فعالیت می کند. دکتر نوکنده اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر زینب معمارزاده؛ متخصص پوست و مو

دکتر زینب معمارزاده متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 117560 فعالیت می کند. دکتر معمارزاده اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر نسرین معتمدی فرد؛ متخصص پوست و مو

دکتر نسرین معتمدی فرد متخصص پوست و مو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 125267 فعالیت می کند. دکتر معتمدی فرد اکنون در محدوده شهر اصفهان فعالیت می کند و…
Read more