بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مهدی حدادزاده؛ متخصص قلب و عروق

دکتر مهدی حدادزاده متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 73211 فعالیت می کند. دکتر حدادزاده اکنون در محدوده شهر یزد به ارائه خدمات تخصصی مشغول…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مریم جنتی پور؛ متخصص قلب و عروق

دکتر مریم جنتی پور متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 11104 فعالیت می کند. دکتر جنتی پور اکنون در محدوده شهر مشهد به ارائه خدمات تخصصی مشغول…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مریم طهماسبی؛ متخصص قلب و عروق

دکتر مریم طهماسبی متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 85194 فعالیت می کند. دکتر طهماسبی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عارف فاتحی؛ متخصص قلب و عروق

دکتر عارف فاتحی متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 111637 فعالیت می کند. دکتر فاتحی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و…
Read more