بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر اردشیر عامری؛ متخصص طب سوزنی

دکتر اردشیر عامری متخصص طب سوزنی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون به عنوان هیئت علمی دانشگاه زاهدان فعالیت می کند. دکتر عامری اکنون در محدوده شهر اصفهان به ارائه خدمات تخصصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فرهاد صبری؛ متخصص طب سوزنی

دکتر فرهاد صبری متخصص طب سوزنی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هییت مدیره انجمن علمی طب سوزنی کشور می باشد. دکتر صبری اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و…
Read more