بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سرور سادات ایوبی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر سرور سادات ایوبی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظان پزشکی 108916 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر لاله صادقی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر لاله صادقی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظان پزشکی 125904 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دكتر آتوسا باقرى بهزاد؛ متخصص زنان و زایمان

دكتر آتوسا باقرى بهزاد متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 108975 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه چراغی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه چراغی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 93179 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است و…
Read more