بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر نادره سعادتی؛ متخصص روان شناسی

دکتر نادره سعادتی متخصص روان شناسی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 7718 فعالیت می کند. دکتر سعادتی اکنون در محدوده شهر اصفهان فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سید ابوالفضل قریشی؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر سید ابوالفضل قریشی متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 44100 فعالیت می کند. دکتر قریشی اکنون در محدوده شهر زنجان فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زینب عرفان نیا؛ متخصص روان شناسی

دکتر زینب عرفان نیا متخصص روان شناسی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 132458 فعالیت می کند. دکتر عرفان نیا اکنون در محدوده شهر شیراز فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر وحید مرادی؛ متخصص روان شناسی

دکتر وحید مرادی متخصص روان شناسی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 3450 فعالیت می کند. دکتر مرادی اکنون در محدوده شهر کرج فعالیت می کند و توانسته نظر مراجعان…
Read more