بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سیدشهاب الدین ایزدی؛ متخصص اورولوژی

دکتر سیدشهاب الدین ایزدی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. دکتر ایزدی اکنون در محدوده شهر تهران خدمات تخصصی زیادی به مردم ارائه می دهد و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر متین شیرانی؛ متخصص اورولوژی

دکتر متین شیرانی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 137353 فعالیت می کند. دکتر شیرانی اکنون در محدوده شهر اراک خدمات تخصصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر روزبه روحی نژاد؛ متخصص اورولوژی

دکتر روزبه روحی نژاد متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 121084 فعالیت می کند. دکتر روحی نژاد اکنون در محدوده شهر تهران و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر نیما نقدی؛ متخصص اورولوژی

دکتر نیما نقدی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 118658 فعالیت می کند. دکتر نقدی اکنون در محدوده شهر تبریز خدمات تخصصی زیادی به…
Read more