بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر راضیه نیری فرد؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر راضیه نیری فرد متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 121097 فعالیت می کند. دکتر نیری فرد اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سارا تقوی؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر سارا تقوی متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 107495 فعالیت می کند. دکتر تقوی اکنون در محدوده شهر ساری به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر رامین افشاری؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر رامین افشاری متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 62937 فعالیت می کند. دکتر افشاری اکنون در محدوده شهر شیراز فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه حسین زاده؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر فاطمه حسین زاده متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 119984فعالیت می کند. دکتر حسین زاده اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و توانسته…
Read more