بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه حسین زاده؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر فاطمه حسین زاده متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 119984فعالیت می کند. دکتر حسین زاده اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر امیر اسدی؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر امیر اسدی متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 163071 فعالیت می کند. دکتر اسدی اکنون در محدوده شهر بابل فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه زارعین؛ متخصص روان شناسی

دکتر فاطمه زارعین متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 137190 فعالیت می کند. دکتر زارعین اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شقایق درویشی؛ روانشناس بالینی

دکتر شقایق درویشی روانشناس بالینی و مشاور اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون مدیر مسئول کلینیک روانشناسی و مشاوره آسنا می باشد. دکتر درویشی در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more