بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر جلیل عماد؛ متخصص ارتوپدی

دکتر جلیل عماد متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 153618 فعالیت می کند. دکتر عماد اکنون در محدوده شهر اصفهان به ارائه خدمات تخصصی مشغول است. او…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاتر

دکتر مهدی آقاعلیخانی؛ متخصص ارتوپدی

مهدی آقاعلیخانی متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 135654 فعالیت می کند. دکتر آقاعلیخانی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر امیرحسین مجدی؛ متخصص ارتوپدی

دکتر امیرحسین مجدی متخصص جراحی تعویض مفصل و ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 95136 فعالیت می کند. دکتر مجدی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علیرضا شیروانی؛ متخصص ارتوپدی

دکتر علیرضا شیروانی بختیاری متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه می باشد. او دارای بورد تخصصی آسیب های ورزشی می باشد. دکتر شیروانی بختیاری اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه…
Read more