بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شیدا کشاوری؛ متخصص قلب و عروق

دکتر شیدا کشاوری متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 136561 فعالیت می کند. دکتر کشاوری اکنون در محدوده شهر کرج به ارائه خدمات تخصصی مشغول است و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عباس دولت پناه؛ متخصص قلب

دکتر عباس دولت پناه متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 115861 فعالیت می کند. دکتر دولت پناه اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر حمیدرضا صنعتی؛ متخصص قلب و عروق

دکتر حمیدرضا صنعتی متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. دکتر صنعتی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عبدالوهاب برادران؛ متخصص قلب و عروق

دکتر عبدالوهاب برادران متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو مرکز تحقیقات پیشگیری اولیه دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. دکتر برادران در محدوده شهر تهران به ارائه…
Read more