بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاترحوزه‌ی مدلینگ

آنا اویرز؛ مدل و بازیگر آلمانی

مدلینگ و مدل شدن یکی از پرسود ترین شغل ها در کشورهای اروپایی محسوب می شود. مدل فردی است که برای ترویج، نمایش یا تبلیغ محصولات تجاری (به ویژه تبلیغ لباس های مد در نمایشهای مد) نقش بازی می کند. مدل هم چنین به عنوان یک کمک برای…
Read more