بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاتر

محمد مسلمی؛ بازیگر عمو فیتیله‌

برنامه عمو فیتیله ای نام یک گروه تشکیل شده از محمد مسلمی و حمید گلی و علی فروتن است که در مجموعه های تلویزیونی و تئاترها برای کودکان نقش اصلی را اجراء می کردند. این گروه تاکنون چندین مجموعه تلویزیونی در شبکه‌های وابسته به…
Read more