بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علی محسنیان؛ روانپزشک ایرانی

دکتر علی محسنیان متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون عضو انجمن روانپزشکان ایران و عضو کمیسیون نوروسایکیاتری بیمارستان ایرانیان می باشد. دکتر محسنیان این روزها در…
Read more