بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علی رشیدیان؛ دندان پزشک کودک

دکتر علی رشیدیان متخصص دندان پزشکی کودک و نوجوان و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او ریاست هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران را بر عهده داشته است. دکتر رشیدیان اکنون در محدوده شهر…
Read more