بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر عزیز گشاده رو؛ دندان پزشک ایرانی

دکتر عزیز گشاده رو یکی از بهترین دندان پزشک های ایرانی در زمینه زیبایی و درمانی است. او اکنون عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی است. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات تخصصی دکتر گشاده رو با مجله شانس همراه…
Read more