بیوگرافیسرگرمی

صالحه رامین؛ آقازاده ایرانی

آقازاده های ایران شامل افرادی می شود که فرزند افراد در راس امور حکومتی کشور می باشند و در سال های اخیر شاهد جنجال از سوی آنها بوده ایم. در کشور ما گاها برخی از این آقازاده ها با سوء استفاده از قدرت و رانت از مزایایی بهره می…
Read more