بیوگرافیحوزه‌ی سیاست

شیرین عبادی؛ حقوقدان ایرانی

شیرین عبادی حقوقدان، قاضی سابق دادگاه انقلاب، فعال حقوق بشر، مدرس دانشگاه، نویسنده ی ایرانی و از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان است. او اولین زن در تاریخ دادگستری ایران است که به ریاست…
Read more