بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

غزل حکیمی فرد؛ شطرنج‌باز ایرانی

غزل حکیمی فرد شطرنج‌باز ایرانی و دارای عنوان استادبزرگ زنان است. او در سال ۲۰۲۰ فدراسیون شطرنج خود را از ایران به سوئیس تغییر داد و از این پس تحت پرچم این کشور در مسابقات بین‌المللی شرکت خواهد کرد. نام: غزل حکیمی…
Read more