بیوگرافیحوزه‌ی گویندگیحوزه‌ی مجریگری

باران نیکراه؛ حواشی اینستاگرام

تنها صداست که مي ماند و اين صدا، غالبا صداي گويندگان صاحب سبک و اساتید صدا و دوبله است که به گوش مخاطبان ميرسد و در اذهان به جای میماند. در این مقاله شما را با یکی از گویندگان مشهور و جنجالی ایران یعنی باران نیکراه بیشتر…
Read more