بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاترحوزه‌ی گویندگیحوزه‌ی مجریگری

شاهین جمشیدی؛ مجری تلویزیون

مجریان تلویزیونی یکی از چهره های شناخته شده و محبوبی هستند که در قاب تلویزیون به شهرت و محبوبیت می رسند. بسیاری از مجری های تلویزیون به دلیل سال ها فعالیت در این قاب جادویی از محبوبیت بیشتری از نسبت به بازیگران برخوردارند…
Read more