بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سیروس جهانگیری؛ روان پزشک ایرانی

دکتر سیروس جهانگیری یکی از بهترین متخصصان اعصاب و روان و روانپزشکان ایرانی است و در محدوده سعادت آباد فعالیت می کند. او اکنون روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه تهران و عضو واحد تحقیقات مرکز قلب تهران است. برای آشنایی با رزومه…
Read more