بیوگرافیحوزه‌ی سیاست

عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم

عباس احمد آخوندی سیاست‌مدار، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است. او هم‌اکنون به عنوان استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران فعالیت می‌کند. نامعباس احمد آخوندیتاریخ تولد1336/03/16ملیتایرانیمحل…
Read more