بیوگرافیحوزه‌‌ی مذهب

سید حسن آقامیری؛ روحانی

سید حسن آقامیری روحانی ایرانی است که به دلیل سخنرانی های خود با رویکرد رحمانیت خداوند به شهرت رسیده است. او با شکایت دادستان ویژه ی روحانیت تهران و به حکم قاضی شعبه دوم دادگاه کیفری به جرم هتک حیثیت روحانیت، تشویش اذهان…
Read more