بیوگرافیحوزه‌ی آشپزیحوزه‌ی سرگرمی

حمید سپیدنام مشهور به مستر تیستر

بیوگرافی حمید سپیدنام متولد 22 بهمن 1356 در انگلستان است. پدر او دارای دکترای الکترونیک در انگلستان است، به همین دلیل حمید در انگلستان متولد شد.مادر او معلم و موسس مدرسه غیر انتفاعی زنبق است. او دارای یک برادر کوچک تر به…
Read more