بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سمیه باستین؛ روان شناس ایرانی

دکتر سمیه باستین روان شناس و مشاور اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 6984 فعالیت می کند. دکتر باستین اکنون در محدوده شهر کرج فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more