بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

محسن ایزی؛ سلطان دابسمش اینستاگرام

محسن ایزی از جمله نخستین واینرها در اینستاگرام به شمار می رود که با سبک هنری دابسمش به شهرت دست یافت و در این سبک هنری خوش درخشید. همانطور که گفتیم، این هنرمند با سبک هنری دابسمش در اینستاگرام مطرح شد. بنابراین به او سلطان…
Read more