بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سحر فرزانه؛ متخصص کودکان

دکتر سحر فرزانه متخصص کودکان و نوزادان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 134973 فعالیت می کند. دکتر فرزانه اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته…
Read more