بیوگرافیحوزه‌ی مجریگری

سالومه سیدنیا؛ مجری شبکه‌ی منو تو

سالومه سیدنیا مجری و تهیه کننده‌ی ایرانی است که در شبکه‌ی منو تو فعالیت می کند. او پس از مهاجرت به انگلستان وارد حوزه‌ی خبری شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی شد و پس از آن با شروع فعالیت شبکه‌ی منو تو به عنوان مجری وارد این شبکه…
Read more