بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زهره دولتی؛ جراح و متخصص زنان و زايمان

دکتر زهره دولتی جراح و متخصص زنان و زايمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. ایشان اکنون عضو انجمن متخصصین زنان و مامائی ایران می باشد. دکتر دولتی اکنون در محدوده شهر کرج…
Read more