بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سرور سادات ایوبی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر سرور سادات ایوبی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظان پزشکی 108916 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر لاله صادقی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر لاله صادقی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظان پزشکی 125904 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر طاهره فروغی فر؛ متخصص زنان

دکتر طاهره فروغی فر متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 76279 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مهسا شفیعی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر مهسا شفیعی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 116707 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است و…
Read more