بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر محمد مظلومی راد؛ متخصص روان شناسی

دکتر محمد مظلومی راد متخصص روان شناسی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 3765 فعالیت می کند. دکتر مظلومی راد اکنون در محدوده شهر رشت فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زهرا مرزبان؛ متخصص رژیم درمانی

دکتر زهرا مرزبان متخصص تغذیه و رژیم درمانی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 8193 فعالیت می کند. دکتر مرزبان اکنون در محدوده شهر شیراز به ارائه خدمات تخصصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مریم حجازی؛ روان پزشک ایرانی

دکتر مریم حجازی متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 122558 فعالیت می کند. دکتر حجازی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر حمید احدی؛ روان شناس ایرانی

دکتر حمید احدی متخصص روان شناسی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او مدیر و موسس کلینیک روانشناسی ذهن آرا می باشد. دکتر احدی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more