بیوگرافیحوزه‌ی مجریگری

پدرام کریمی؛ مجری خوش تیپ ایرانی

پدرام کریمی یکی از مجریان خوب ایرانی است که به مجری گری در شبکه ها و اجراهای مختلف تلویزیون می پردازد. پدرام فعالیت حرفه ای خود را با رادیو شروع کرد و همواره از رادیو به عنوان عامل پیشرفت و ترقی خود یاد می کند. در ادامه مطلب…
Read more