بیوگرافیحوزه‌ی مجریگری

سید محمد حسینی طباطبایی؛ مجری ایرانی

سید محمد حسینی مجری، بازیگر و سیاستمدار ایرانی است. او در سال 1389 پس از وقایع انتخابات سال 88 در اوج معروفیت و محبوبیت، آن هم‌ زمانی که سال‌های متوالی توسط مردم به عنوان بهترین شومن ایران انتخاب شده بود، از ایران خارج…
Read more