بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

سامان منفرد؛ فعال فضای مجازی

سامان منفرد یکی از چهره‌های اینستاگرامی است که بواسطه‌ی انتشار ویدیویی درباره‌ی یک شخص حیوان آزار و مقرر کردن هدیه‌ی 200 میلیون تومانی برای پیدا کردن او در اینستاگرام به شهرت رسید. او خود را مدافع مردم ایران و عضو سازمان…
Read more