بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر محمد باقر رجبی؛ چشم پزشک ایرانی

دکتر محمد باقر رجبی متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص شبکیه و لیزر است. او یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. دکتر رجبی اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان های فارابی، بهارلو و امام خمینی می…
Read more