بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر علیرضا فهیم زاد؛ متخصص عفونی

دکتر سید علیرضا فهیم زاد متخصص بیماری های عفونی اطفال و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد. دکتر فهیم زاد اکنون در محدوده استان تهران به ارائه…
Read more