بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهاره سپهریان؛ دندان پزشک زیبایی

دکتر بهاره سپهریان دندان پزشک زیبایی اهل ایران است و در محدوده غرب تهران فعالیت می کند. دکتر سپهریان عضو انجمن تحقیقات دندانپزشکی آمریکا است و مسترشیپ دندانپزشکی زیبایی از دانشگاه بن آلمان دارد. او اکنون یکی از بهترین…
Read more