بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمیحوزه‌ی ورزش

سعید فخاری؛ ركورد دار روپايي جهان

سعید فخاری، رکورد دار روپایی جهان و مربی فری استایل و روپایی (فوتبال نمایشی) در مدرسه فوتبال سام با نظارت آکادمی فوتبال گالاتاسرای ترکیه است. او از ۶ سالگي ورزش فوتبال را آغاز و از ۹ سالگي با کمک و تشویق پدرش زدن روپایی…
Read more