بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

بابک نراقی؛ ورزشکار و مربی ایرانی

بابک نراقی ورزشکار و مربی پرورش اندام ایرانی است. او ديابت نوع یک دارد، اما بطور حرفه‌ی ورزش می‌کند و تاکنون توانسته در مسابقات شهری ری، مقام دوم و در مسابقات اسلامشهر، مقام اول و اُورال را کسب کند. نام: امیر بابک…
Read more