بیوگرافیحوزه‌ی علمی

انوشه انصاری، بانوی فضانورد ایرانی

انوشه انصاری اولین بانوی مسلمان و ایرانی است که توانسته به فضا سفر کند. او یکی از مشهورترین بانوان ایرانی در آمریکا است و به عنوان رئیس انجمن گردانندگان شرکت فناوری ارتباط از راه دور فعالیت می کند. در ادامه مطلب بیوگرافی،…
Read more