بیوگرافیحوزه‌ی جهانگردی

هدی رستمی؛ جهانگرد ایرانی

هدی رستمی جهانگرد ایرانی می باشد که به بیش از 100 کشور دنیا سفر کرده است. او مسئول برگزاری فم‌تریپ در ایران می باشد. پروژه‌ی که ایده‌ی اولیه‌ی آن حدود یک سال پیش در ذهن او در ترکیه شکل گرفت و اکنون با کمک سه تن از دوستانش و…
Read more